Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Aarde Educatie & Milieu Participatie

Shared Grien Space
Een nachtje kamperen in de eigen buurttuin, een nieuwe stijl kloostertuin opgenomen in een heuse pelgrimsroute of het oude kaatsveld omtoveren tot een groene speeltuin. En wat te denken van een dorpsparkje met louter eetbare gewassen of een gezamelijk dorpsbos beheren met NatuurMonumenten? Het kan en het zijn evenzovele voorbeelden van bewoners initiatieven die de voorbije jaren gerealiseerd zijn in het gezamelijke groen van de eigen woonomgeving.

Gerwine beschreef ik opdracht van de Friese Milieu Federatie 5 van dergelijke burgerinitiatieven en publiceerde daarover in de regionale pers. Samen met Landschapsbeheer Friesland begeleidde de milieufederatie namelijk actieve buurt- en dorpsbewoners, die de uitdaging aannamen om de zorg voor de groene woonomgeving in eigen hand te nemen. Jaren geleden tipte Gerwine beide organisaties al eens om geinspireerd door het verkeerskundige begrip Shared Space ook de groene ruimte op onbenutte of onbestemde locaties in handen te geven van betrokken gebruikers. Lees er meer over in de verschillende krantenartikeltjes

Zorg voor WoonNatuur

Gerwine zoekt altijd naar randen van vakgebieden, daar vinden de verandering plaats. Zo werkte ze in samenwerking met woningcorporaties, projectontwikkelaars, natuurorganisaties en gemeenten aan een ondernemend netwerk WoonNatuur in Noord Nederland. Uitdaging is om wonen en natuur dichter bij de belevingswereld van de bewoners te krijgen.

Daartoe werden al een vijftal succesvolle Excursies WoonNatuur georganiseerd. Met een programmaraad werd gewerkt aan een vervolg om deelnemers te inspireren en te stimuleren in eigen bedrijf meer ruimte te laten maken voor de natuur in woonmilieus. Lees meer hierover in het artikel in het vakblad GROEN, januari 2010

 

Natuur en Gezondheid
‘Zoeken naar bouwstenen om essentiële gezondmakende verbanden te herstellen in de relatie tussen gezondheid en omgeving’ . Dat was april 2011. de uitnodiging van de Provinciale Raad Gezondheid Noord Brabant aan de deelnemers van de expertmeeting ‘Gezondheid en omgeving, op zoek  naar een duurzame relatie’in Den Bosch. In de zanderige setting van een wijk-milieucentrum, in aanbouw bij de Oosterplas, bezinnen zo’n 35 deelnemers zich op deze opgave. Gerwine Wuring leverde daar een bijdrage en schreef er vervolgens met Jules Hinssen een artikel over.

Onze welvaart heeft een keerzijde. De grote dichtheid van mensen, bebouwing, bedrijven, verkeersstromen en concentratie van landbouwdieren in Noord Brabant heeft nogal wat effecten. Effecten met ziekmakende gevolgen: dierziekten, zoönosen, fijnstof, geluidshinder, vervuild grondwater. Naast de effecten op de natuurlijke omgeving zijn er effecten op de sociale verhoudingen. Verpauperde straten en wijken in steden, waar mensen niet op elkaar betrokken zijn, zijn mede het product van een anonieme economie waar winstmaximalisatie het hoogst haalbare is. Dat we een collectieve prijs betalen voor ons materialisme in de vorm van verlies aan gezondheid, welzijn en levensgeluk zien we niet meer. Hoe keren we dit tij? Meer hierover lezen...

Bewoners milieu participatie
Bureau Aerda heeft veel ervaring opgedaan met bewonersparticipatie rond natuur, milieu en groen. Zo werkte ze in samenwerking met Movisie en oa. KNHM aan het versterken van de groene leefbaarheid. Ze was projectleidster van het project Boeren in de Buurt van Schuytgraaf, naar een Groene Participatie Maatschappij  in Arnhem (www.boerenindebuurt.nl). Een paar artikelen daarover verschenen in het vakblad GROEN, februari 2011 en MO/Samenlevingsopbouw, hier te downloaden. En ze had zitting in het programmateam Groen en de Stad.

Wat groen kan doen!
Bureau Aerda ondersteunde oa de gemeente Leeuwarden in haar zoektocht naar mogelijkheden om in de stad Leeuwarden een natuurlijker inrichting van het woonmilieu ter hand te nemen in samenwerking met bewoners. De coördinator van de Groenkaart in Leeuwarden schreef; 'Het spreekt me vooral aan dat corporaties en gemeenten afspreken dat 'buiten' voortaan voor iedereen zou moeten zijn. Dat is een mooi concept. Daar gaat het volgens mij in de kern om. Wat we hebben gewonnen in Leeuwarden door de Groenkaart en de bijbehorende uitvoeringsprogramma's is dat juist dit besef meer deel is gaan worden van allerlei ambtelijke en politieke processen. Echte winst is dat. Dit gaat op allerlei vlak resultaat opleveren. Let maar op.'

In 2007 werkte ze in opdracht van het wijkpanel Huizum West in Leeuwarden, in samenwerking de Stichting Wijkwerk Leeuwarden aan de start van het project Natuurlijk wat Groen kan Doen. Yolanda Guffens bevroeg daartoe bewoners in de nabijheid van het stadsparkje Vluchtheuvelgebied  op hun wensen en mogelijke inzet voor het groen in dit te revitaliseren gebied. Op de daaropvolgende wijkconferentie is een werkgroep tot stand gekomen die deze bewonerswensen verdere invulling gaat geven.

Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur
Van 2002-2004 was Gerwine projectleider van het samenwerkingsproject Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur. Bewoners, opbouwwerkers en natuur- en milieugroepen worden geinspireren om zelf zorg te dragen voor de eigen woonomgeving. Daartoe zijn een aantal inspirerende boekjes verschenen en een IKON documentaire gemaakt. Gemengde Sla, impressie van een stadsoase, een 50 minuten donderdagavond documentaire waar bewoners van Het Oude Westen in hartje stad Rotterdam laten zien welke waarde het wijkpark en de binnentuintjes hebben voor hun leven. In de samenwerking met het Landelijk Centrum Opbouwwerk zijn vele Lamigo veldwerkexcursies georganiseerd, bijeenkomsten gehouden met het Ervaringsnetwerk Duurzaamheid in Praktijk in de Wijk en medewerking verleent aan de uitgave van het handboek Duurzaam wijken voor milieu. Voor meer informatie kijk op de publicatiesite van Movisie

Vernieuwen en veranderen met doeners en denkers
In opdracht van en in samenwerking met het InnovatieNetwerk werd gezocht naar mogelijkheden om de vanzelfsprekende werkelijkheden van het natuurbeleid en de natuurbeleving op elkaar af te stemmen op zoek naar innovaties. Daartoe organiseerde Bureau Aerda innovatieve kreatieve inspiratie ontmoetingen in Noord Nederland met onorthodoxe denkers uit het veld. Daaruit ontstond o.a. de Excursies WoonNatuur als ook de aanzet tot het programma 'Geef de dorpsbosjes terug aan de dorpelingen'.  In het verleden heeft Bureau Aerda een zelfde onwikkeling in gang gezet bij de vernieuwingen en veranderingsprocessen rond natuurlijk waterbeheer bij Waterschappen in Noord Nederland.

Het mystieke in de natuur
Diverse mensen werden geinterviewd over hun relatie met de natuur en de magische momenten die zij daarin hebben ervaren. Momenteel onderzoekt Gerwine op welke wijze de schat aan ervaringen uit de meer spirituele natuurbeleving een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke innovaties in het natuurbeleid. Daartoe schreef ze, wederom in opdracht van het InnovatieNetwerk de startnotitie Mystieke natuurbeleving als bron voor innovatie in natuurbeleving en natuurbeleid, deze notitie.pdf is hier te downloaden.